Jesteś tutaj

Warranty Card

Warranty Card

1.    Zgodnie z konwencją CMR, reklamacje dotyczące uszkodzenia lub braków w dowożonych towarach należy zgłaszać pisemnie w następujący sposób:

  • uszkodzenia widoczne: pisemnie w momencie dostawy na dokumentach przewozowych
  • uszkodzenia niewidoczne: pisemnie do 7 dni od momentu dostawy
     

Zgłoszenia uszkodzeń lub  braków złożone po upływie wspomnianych terminów nie będą rozpatrywane.

2.Dostarczone przez POLnet systemy i urządzenia objęte są roczną gwarancją na podstawie dowodu zakupu. Należy je instalować oraz użytkować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Producenta, bądź informacją udzieloną przez pracownika POLnet. Okres gwarancji na wentylatory Multifan wynosi trzy lata.
3.Gwarancja nie obejmuje działania kompletnych systemów w przypadku samodzielnego montażu. Systemy montowane przez POLnet są objęte rocznym okresem gwarancji na podstawie pisemnego protokołu odbioru robót.
4.Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie, w terminie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do punktu sprzedaży POLnet. Termin ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od gwaranta, zwłaszcza jeśli zajdzie konieczność sprowadzenia części z zagranicy lub wysyłki wadliwego towaru do producenta.
5.Okres gwarancji wydłuża się o czas od pisemnego zgłoszenia wady lub dostarczenia sprzętu do punktu POLnet do momentu poinformowania o wykonaniu naprawy, bądź wysyłki naprawionego towaru do Nabywcy.
6.Towar należy dostarczyć do dowolnego punktu POLnet o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, lub opakowaniu uniemożliwiającym uszkodzenie podczas transportu. Ewentualne czyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt użytkownika i nie jest traktowane jako usługa gwarancyjna. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje również czynności, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie
7.W przypadku zgłoszenia reklamacji zainstalowanego systemu, lub uzasadnionego braku możliwości dowozu wadliwego sprzętu do punktu sprzedaży POLnet, możliwy jest przyjazd ekipy serwisowej do Klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
8. Warunki gwarancji:

a) Zainstalowane urządzenia należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i konserwować zgodnie z zaleceniami producenta i sprzedawcy.
b) Sprzedawca nie odpowiada za żadne naprawy lub wymiany wykonane bez jego wiedzy i zgody, jak również za zużycie (uszkodzenie) urządzeń, spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem zaleceń podanych przez Sprzedawcę lub producenta co do obsługi i konserwacji.
c) Części zużywające się podczas normalnej eksploatacji i akcesoria są wyłączone z gwarancji
d) W przypadku użytkowania nieoryginalnych części zamiennych, dokonywania przeróbek systemu we własnym zakresie bez uzgodnienia ze Sprzedawcą, gwarancja traci ważność.

9.Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest pisemne zgłoszenie zaistniałej usterki i dostarczenie wadliwego towaru do punktu POLnet, bądź wpuszczenie ekipy serwisowej do miejsca użytkowania.
10.Sposób złożenia reklamacji:   fax:  +48 61 657 67 67    e-mail:  office@polnet.poznan.pl
11.W przypadku nieuzasadnionej, z punktu widzenia warunków gwarancyjnych, wysyłki urządzenia, kosztami transportu zostanie obciążony reklamujący.

Formularz - Zgłoszenie reklamacji